Omarrondering / Land consolidation

Hej,

Detta händer…

Hi,

This is happening…

Nu har vi skickad in våra synpunkter till Lantmäteriet beträffande förslag till marktilldelning.

Vi kämpar vidare för äganderätten till vår mark och att få fortsätta bruka vår mark på vårt sätt även i framtiden.

 

Detta finns bland annat att läsa på Skogsstyrelsens hemsida,

-Hyggesfritt skogsbruk kan ses som ett komplement till trakthyggesbruk på en begränsad del av skogsmarken.

-Hyggesfritt skogsbruk bör öka i omfattning där detta är motiverat ur miljö-, kulturmiljö-, eller skötselsynpunkt eller med hänsyn till rekreationsvärden

-Sumpskog och skog som gränsar till värdefulla vattendrag och skog intill nyckelbiotoper kan också vara lämpligt att sköta med hyggesfritt skogsbruk.

-En viktig utgångspunkt i Skogsstyrelsens rådgivning är markägarens målsättning med sitt skogsbruk.

Tankar vi har om vårt skogsbruk,

-hyggesfritt skogsbruk är ett skonsamt sätt att bruka skogen vilket gör att många arter har större möjlighet att finnas kvar.

-blädningsmetoden gör också att du bibehåller skogskänslan, vilket ofta upplevs positivt i rekreationsskogar och i vissa kulturmiljöer.

-där skogen inte varit kalavverkad tidigare utan kanske bara dimensionsavverkad för länge sedan, så kallad kontinuitetsskog, har hyggesfritt skogsbruk ett särskilt berättigande.

 

Vi är med i tiden, samhällsutvecklingen och är stigfinnare.

I dagens samhällsutveckling kan marken ha flera användningsområden.

Följande går att läsa på Skogsstyrelsens hemsida,

”Forskning visar att gröna miljöer har positiva effekter på den fysiska, psykiska och den sociala hälsan. Störst verkan av de positiva effekterna får människor med nedsatt allmänfunktion. I dag använder flera kommuner och landsting naturen som resurs för arbetslivsinriktade insatser, friskvård, rehabilitering och omsorg.

Att naturen ger positiva effekter på hälsa och välbefinnande har varit välkänt långt tillbaka i historien. Naturbaserad rehabilitering i olika former har förekommit på många ställen runt om i välden, men att använda skogslandskapet som rehabiliteringsmiljö och omsorgsmiljö i dagens moderna samhälle är dock ännu ett relativt nytt område och är fortfarande under utveckling”.

Vi har så få hektar mark, så om vi vill leva på vår fastighet behöver vi vara kreativa och se möjligheter, vilket vi nu satsar för fullt på.

Skog, friluftsliv, naturupplevelser, levande landsbygd, öppna landskap, biodling och livsviktig pollinering, mångfald av växt och djurliv, mångfald av människor, vi värnar om den svenska allemansrätten och uppmanar ”Take nothing but pictures and Leave nothing but footmarkes”. Detta behövs för att vi människor ska ha möjlighet att känna harmoni, lugnet, njuta av vyer, hämta styrka, få energi, livskraft…

Ja, leva på jorden!

Före omarrondering har vi 11 skiften vilket med vårt förslag nu reducerats till totalt 6 skiften.

Det har varit och är fortfarande en tuff resa att förverkliga drömmar och visioner.

I samspel med vår gård och dess skiften tror och hoppas vi att vi kan vara en tillgång för äldre

och nästa generation.

Det är oerhört viktigt för fastigheterna att vi får behålla angivna skiften och att vi får behålla samma areal efter omarronderingen.

We have now submitted to the Land Survey our points of view regarding the proposed allocation of land. We continue our struggle to keep the ownership of our land, and the possibility of sustained use of the land the way we do it now, for the future.

Here are examples of what may be read on the web site of the Swedish Forest Agency:

– Forest management without clear-cutting may be considered as an alternative for use on limited areas of the forest.

– The use of forest management without clear-cutting should be increased where this is motivated by consideration towards the environment, heritage protection, maintenance, or amenity and recreational values.

– Wetland forests and forest bordering to valuable lakes and streams, or keystone habitats, are also suitable for management without clear-cutting.

– The land owner’s aim of forest management, is an important premiss for the advice given by the Forest Agency.

 

Our thoughts on our forest management,

– Management without clear-cutting is environment-friendly, which means many species have a greater chance of surviving.

– Uneven-aged forestry also means that you retain the “forest feeling”, which often adds to the pleasant experiences in recreational forests and certain heritage areas.

– Where the forest has never previously been clear-cut, but perhaps cut by dimension selection a long time ago, so called continuity forest, management without clear-cutting is particularly appropriate.

 

We are up to date with life and the development of civilization, and we are pathfinders. In the society of today, land can have several usages.

The following may be read on the web site of the Swedish Forest Agency:

“Research shows that green environment is of benefit to our physical, mental and social health. It has the greatest impact on people with reduced general condition. Today, several municipalities and county councils make use of nature as a resource in efforts to maintain levels of fitness for work and health in a preventive way, for rehabilitation and other care.

It has been a known for a long time through history that nature has a beneficial influence on health and well being. There has existed nature based rehabilitation of various kinds many places around the world, but the use of the forest landscape as surroundings for rehabilitation and care in the modern society of today is still a relatively new area, and still undergoing development.

 

Because we have so few acres of land, in order for us to live on this property, it is necessary to be creative and see possibilities, which we are now doing, wholeheartedly.

The forest, outdoor living, experiences in nature, a living countryside, open landscapes, bee-keeping and the vital pollination, diversity of plants and animals, diversity of people, we guard the Swedish Right of Public Access and encourage people to “Take nothing but pictures and Leave nothing but footmarks.” This is necessary for us human beings in order to feel harmony and at peace, enjoy views, summon up strength, gather energy, vitality … in short, live on earth !

 

Before the Land Consolidation we have eleven plots of land, which with the proposed allocations will be reduced to six plots in total. It has been, and still is, a very hard journey to strive towards making dreams and visions come true. In interplay with our farm, and its land, we hope and think that we may be a resource for older people and the next generation.

It is vital to us that we are permitted to keep the plots of land which we have stated, and that we may keep the same acreage of land after the Land Consolidation.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.