Omarrondering / Land consolidation

Vi har något mycket viktigt att berätta…

Synpunkter på marktilldelning beträffande omarrondering W101208

Naturknuten® är mycket mer än bara ett namn. Naturknuten® på Stenhagsgården i Dalarna är så mycket mer.

Vår familj bor på en gård som gått i släkten i flera hundra år, det är nog ej så unikt mot andra gårdar men jag tror faktiskt det är skillnad på släkthistoria och släkthistoria. Det har genom tiden alltid funnits livsöden och ständigt pågående förändringar, ibland motiverade men också på grund av andras storhet och där man sett möjlighet att förändra saker med hjälp av olika verktyg och omständigheter. Jag vet att min far Gerhard Östlund visste otroligt mycket om gårdens historia eftersom han var en lyssnare och växte upp som den yngste i en barnaskara på fem barn. Jag har också en hel del att berätta eftersom jag också är lyhörd och uppväxt på gården.

Jag tror på kärleken, kärleken som binder samman och skapar relation till våra sinnen känsel, hörsel, lukt, smak, syn och balans. Att leva är att leka, att leka är att leva. Leken är lika viktig genom hela livet. Vi vill med Naturknuten® göra skillnad.

När vi skrev ner våra önskemål fick vi göra avsteg från att behålla alla skiften, vi fick prioritera och välja, det är något man får lov att göra hela tiden, vissa val är banala och påverkar ej framtiden så mycket. Vissa val påverkar däremot framtiden mer och beslut som fattas gör det ibland mycket svårt att fortsätta framåt. Vissa känner sig bekväma i att följa strömmen och göra som normalt är, följa trender och det som känns mest komfortabelt för stunden. Jag tror de flesta är problemlösare och ägnar hela livet åt att lösa problem. Några är stigfinnare och ser möjligheter där andra ser problem. Att få vara med i ett flöde av möjligheter och få ha möjligheten att skapa sin egen framtid där den utstakade leden med tiden växer fram är en ynnest. Vi fick prioritera, göra val, ibland jobbiga, tuffa där egen vinning, äganderätt till vägar ut i naturen, gamla relationer till marker och platser fått ge vika och valts bort. Både jag och Åsa har gjort stora val där vi valt att utveckla och skapa Naturknuten® på Stenhagsgården. Skapa trygghet i den lilla individen i harmonisk miljö. Skapa olika rum för kreativitet, möjliggöra odling i liten skala, skapa mötesplatser. Konsten att mötas i naturen med relation till omvärlden, ekosamverkan. Vi har många idéer, tankar och drömmar och tror på det mänskliga vilket vi med hjälp av Naturknuten® kan förmedla.

Vi har gjort uppoffringar och val utefter att kunna bedriva verksamhet vilket vi tror gården kan fortsätta få leva. Vi har ca 12 ha åker och ca 25 ha skog totalt 38 ha enligt fastighetstaxering. Ert förslag är på 29 ha. Hur kan ni med vårt tidigare översänt underlag och beskrivning av gården med dess verksamhet ens komma på tanken att minska vår areal, för att sedan efter förhoppningsvis väl förankrade underlag värderingar övervägt att förändra våra skiften. För att sedan också verkställa tanken i form av ert lämnade förslag. Vi bor i Alderbäcken, vår fastighetsbeteckning är 11:2 mfl. Det är inte nog med att ni (A.S.) när jag vid lämnandet av synpunkter för några år sedan fick mej förklarat att marken omkring där vi bor nog skulle undantagas. Faktum var bara att han for i villfarelsen att vi bodde i Näsängen, det vill säga Baggarvet 1:5, jag var då tvungen gå ut ur rummet för att ta ett mycket djupt andetag och sedan återvända in i rummet och förklara att vi bodde i Alderbäcken på Stenhagsgården. Varvid han säger att vi får väl se om marken närmast bakom ladugården kommer att undantagas eller ej eftersom han ansåg att det ej var en jordbruksfastighet, nånting om 200-fastighet vilket är fastighetstyp 2-småhusenhet. Alderbäcken 11:2 är enligt fastighetsregistret typ 120 lantbruksenhet bebyggd. Vi är en mycket liten fastighet på 38 ha i det stora hela bara en avrundning men vi har tillsammans med tidigare generationer skapat en oas med otroligt mycket känslor. Det är ej storleken på fastigheten som är viktigast, det gäller att hitta den rätta känslan, skapa balans och se helheten.

Vi behöver behålla vår mark, vi har gjort uppoffringar från att ha 11 stycken skiften till nu reducerade 4 stycken skiften. Med denna mark kan vi fortsätta göra skillnad med vår verksamhet Naturknuten® och vår familj kan skapa framtid. Vi lever hela tiden i en föränderlig värld. Vi tror på småskalighet som ett komplement till större gårdar, att leva i ekosamverkan. Med hjälp av den ”lilla” gården skapa en mötesplats för det mänskliga och bygga broar mellan landsbygd och stad. Konsten att mötas ”The Art of Meeting”.

Land consolidation

We have something very important to tell you…

Our farmland is currently undergoing land consolidation. We have been presented with a proposition which may basically destroy Naturknuten. We need your support in our struggle to develop Naturknuten further into the future.

Together we are strong, and may make a difference by warm faith in a common purpose.

We believe in Naturknuten.  Åsa & Calle Höglund and family

Views on the proposed allocation of land regarding the Land Consolidation W101208

Naturknuten is much more than simply a name. Naturknuten at the Stenhag Farm in Dalarna is so very much more.

We live on a farm which has been handed down through the family through hundreds of years, which naturally isn’t unique, but I think there are differences between family history and Family History. Through time there have always been people with various destinies and ever ongoing changes, sometimes sensibly motivated but also sometimes due to other persons’ greatness, and where there has been discovered possibilities of change through use of various tools and circumstances. I know that my father Gerhard Östlund was incredibly knowledgeable about the history of the farm, as he was a listening person and grew up as the youngest of five siblings. I also have many stories to tell, as I am also of a perceptive nature and grew up on the farm.

I believe in Love, the love which binds together and creates relations to our senses touch, hearing, taste, sight and poise. To live is to play, to play is to live. Play is vital all through our lives. With Naturknuten, we wish to make a difference.

When we wrote down our wishes for land allocations, we knew that we couldn’t keep all our plots of ground, we had to make choices and prioritize, which is something one always has to do. Some choices were easy and won’t make a great difference in future. Other choices, on the other hand, are bound to have a considerable impact for years to come, and decisions may sometimes make it very difficult to progress. Some people find it easiest to follow the stream and do what’s considered normal, follow trends and do whatever feels most comfortable for the moment. I think most people are problem solvers, and dedicate all their lives to finding solutions. Some are path finders, and see possibilities where others see problems. It is a privilege to find oneself in a torrent of possibilities and be able to create one’s own future, where the unmarked path is forming itself through time. We were allowed to find our own priorities, make choices, sometimes difficult ones, as where one’s own gain, ownership to roads leading out to nature areas, old relations to patches of land had to be given up and not chosen. Both I and Åsa have made major decisions where we have chosen to develop and create Naturknuten at the Stenhag Farm. Create safety and reassurance for the little person in a harmonious environment. Give space for creativity, possibility for small scale farming, create meeting places. The art of meeting in nature with a relation to the surrounding world, ecological cooperation. We have many ideas, thoughts and dreams and believe in the human which we can communicate through Naturknuten.

We have made sacrifices and choices in order to be able to perform activities which we believe will allow the farm to remain living. We have about 30 acres of fields and 62 acres of wood land, which is estimated to 94 acres in total by the authorities. Your proposal is that we should have 72 acres. After reading the account of the farm with its activities, which we had previously sent to you, we are at a loss to understanding how you have come to even considering diminishing our land.

[Here follows a sequence which shows that the land consolidation officer who Calle met with didn’t even know which farm he was talking about, and was under the misapprehension that the Stenhag Farm was not really a farm, only a family home in the country side.]

We are a little farm of only 94 acres, which in the whole picture is only a pittance, but together with past generations we have created an oasis with an incredible amount of feelings. It’s not the size of the farm which is most important to us, it’s a quest for the right feeling, create a balance and a holistic view.

We need to keep our farming land. We have made great sacrifices by having our 11 plots of land now reduced to 4 plots. With this land we can continue to make a difference with the activities of  Naturknuten, and our family can create its future. We live in an ever changing world. We believe in small scale farming as a compliment to larger farms, and living in ecological cooperation. With the help of the “little” farm create a meeting place for the human, and build bridges between the countryside and the city. “The Art of Meeting.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.